foodstylistvn:

Ếch ở dưới ao Vừa bớt mưa rào Nhảy ra bì bọp! Ếch kêu ộp ộp Ếch kêu oạp oạp Thấy bác đi câu Rủ nhau trốn mau Ếch kêu ộp ộp Ếch kêu oạp oạp
Canh chua ếch nấu bông so đũa
Client: Phương Nam Book Photograph by: Wing Chan at BITE Studio Food & Prop Stylist: Tiến Nguyên

foodstylistvn:

Ếch ở dưới ao
Vừa bớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp!
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp

Canh chua ếch nấu bông so đũa

Client: Phương Nam Book
Photograph by: Wing Chan at BITE Studio
Food & Prop Stylist: Tiến Nguyên

(via sleepingvietnam)